Prologue

Tuesday April 27 2021 - Oron to Oron - 4.05 km ITT