Stage 11

Wednesday May 19 2021 - Perugia to Montalcino - 163 km Mountain Finish