Stage 17

Wednesday May 26 2021 - Canazei to Sega di Ala - 193 km Mountain